می بینم کنجکاوی شما را به اینجا کشانده ، درست است؟ بنابراین میخواهید بدانید تفاوت بین این چهار روش دریافت داده شمارشی چیست؟ در اینجا چیزی است که من پیدا کردم.

FirstOrDefault()

- اولین عنصر یک دنباله یا یک مقدار پیش فرض را اگر دنباله فاقد عنصر باشد، برمی گرداند.

- اگر منبع تهی باشد، مقدار null را برمیگرداند.

First()

- اولین عنصر یک دنباله را برمی گرداند.

- اگر منبع تهی باشد، خطا می دهد.

- اگر مقداری از پرس و جو شما دریافت نکند، خطایی ایجاد می کند.

SingleOrDefault()

- تنها عنصر یک دنباله یا مقدار پیش فرض را در صورت خالی بودن دنباله برمی گرداند.

- اگر منبع تهی باشد یا زمانی که دنباله ورودی حاوی بیش از یک عنصر باشد، مقدار null می کند.

Single()

- تنها عنصر یک دنباله را برمی‌گرداند و در صورتی که دقیقاً یک عنصر در دنباله وجود نداشته باشد، یک استثنا ایجاد می‌کند.

- اگر منبع تهی باشد یا زمانی که دنباله ورودی حاوی بیش از یک عنصر باشد، خطا ایجاد می کند.

منبع : medium.com