در اینجا چند اسکریپت اتوماسیون عالی وجود دارد که می توانید در پروژه های پایتون خود از آنها استفاده کنید.

این مقاله قسمت دوم مقاله به آدرس 5 اسکریپت قدرتمند برای انجام خودکار (قسمت اول) می باشد.

در حین ساخت پروژه ها به کدهای آماده نیاز داریم که به ما در حل مشکلات زندگی روزمره کمک کند. این مقاله دارای 5 اسکریپت اتوماسیون برای پروژه های پایتون شما است که این مشکلات را حل می کند.

بنابراین این صفحه را نشانه گذاری کنید و بیایید شروع کنیم.

1 - فشرده سازی تصاویر

این اسکریپت عکس‌های شما را در اندازه‌های پایین‌تر فشرده می‌کند در حالی که کیفیت یکسان است.

import PIL
from PIL import Image
from tkinter.filedialog import *
fl=askopenfilenames()
img = Image.open(fl[0])
img.save("result.jpg", "JPEG", optimize = True, quality = 10)

2 - واترمارک برای تصاویر

این اسکریپت ساده هر تصویری را واترمارک می کند. می توانید متن، مکان و قلم را تنظیم کنید.

from PIL import Image
from PIL import ImageFont
from PIL import ImageDrawdef watermark_img(img_path,res_path, text, pos):
  img = Image.open(img_path)
  wm = ImageDraw.Draw(img)
  col= (9, 3, 10)
  wm.text(pos, text, fill=col)
  img.show()
  img.save(res_path)img = 'initial.jpg'
watermark_img(img, 'result.jpg','IshaanGupta', pos=(1, 0))

3 - تست سرقت ادبی

این اسکریپت سرقت ادبی بین دو فایل را بررسی می کند.

from difflib import SequenceMatcher
def plagiarism_checker(f1,f2):
  with open(f1,errors="ignore") as file1,open(f2,errors="ignore") as
 file2:
    f1_data=file1.read()
    f2_data=file2.read()
    res=SequenceMatcher(None, f1_data, f2_data).ratio()
print(f"These files are {res*100} % similar")
f1=input("Enter file_1 path: ")
f2=input("Enter file_2 path: ")
plagiarism_checker(f1, f2)

4 - رمز نگاری , رمزگشایی فایل(Encrypt/Decrypt)

یک اسکریپت کوچک که می تواند هر فایلی را رمزگذاری/رمزگشایی کند.

from cryptography.fernet import Fernet
def encrypt(f_name, key):
  fernet = Fernet(key)
  
  with open(f_name, 'rb') as file:
    original = file.read()
    
  encrypted = fernet.encrypt(original)
  
  with open(f_name, 'wb') as enc_file:
    enc_file.write(encrypted)
def decrypt(f_name, key):
  fernet = Fernet(key)
  
  with open(f_name, 'rb') as enc_file:
    encrypted = enc_file.read()
decrypted = fernet.decrypt(encrypted)
  with open(f_name, 'wb') as dec_file:
    dec_file.write(decrypted)
key = Fernet.generate_key()
f_name = input("Enter Your filename: ")
encrypt(f_name, key)
decrypt(f_name, key)

5 - کوتاه کننده لینک

گاهی اوقات URL های بزرگ برای خواندن و اشتراک گذاری بسیار آزاردهنده می شوند. این اسکریپت از یک API خارجی برای کوتاه کردن URL ها استفاده می کند.

from __future__ import with_statement
import contextlib
try:
  from urllib.parse import urlencode
except ImportError:
  from urllib import urlencode
try:
  from urllib.request import urlopen
except ImportError:
  from urllib2 import urlopen
import sys
def make_tiny(url):
  request_url = ('http://tinyurl.com/api-create.php?' +
  urlencode({'url':url}))
  with contextlib.closing(urlopen(request_url)) as response:
  return response.read().decode('utf-8')
def main():
  for tinyurl in map(make_tiny, sys.argv[1:]):
   print(tinyurl)if __name__ == '__main__':
  main()

سخن پایانی

خوب، در اینجا تعدادی از اسکریپت های اتوماسیون عالی پایتون قسمت 2 وجود دارد که می تواند برای ساخت پروژه های شما مفید باشد. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. این مقاله را با دوستان پایتون کار خود به اشتراک بگذارید.

 

منبع: medium.com